Інновації


1 зірочка2 зірочки3 зірочки4 зірочки5 зірочок (4 глосів, оцінка: 4,00)
Loading...

Інформація про здійснення інноваційної освітньої діяльності в Зорянському НВК

Назва інновації Вчитель З якого року впроваджується Короткий зміст
1 Біоадикватна технологія Мольцан В. І. 2012 Біоадекватні уроки ґрунтуються на інтеграції відомих у світі класів технологій: «know how» – знаю як робити, «know what» – знаю що, «know way» – знаю шлях. Вони базуються на методичному, експериментальному, стратегічному, програмному, тактичному й організаційно-управлінському аспектах концепції ноосферної освіти. Метою біоадекватного уроку є навчання динамічному мисленню через створення образів. Образ створюється кожним учнем самостійно. Найчастіше він базується на попередньому життєвому досвіді цього учня. Образ має бути природнім і знайомим.
2 Ейдотехніка Мольцан В. І. 2012 Ейдотехніка – це образне мислення. Ейдотехніка задіює резерви правої півкулі головного мозку, сприяє розвиткові образної пам’яті, образного мислення, творчих здібностей. Методи ейдотехніки сприяють розвиткові нового життєвого і художньо-естетичного досвіду учнів, дозволяють відтворювати яскравий наочний образ протягом тривалого часу, розширюють не тільки межі пам’яті, але й можливості дитини бачити світ по-іншому – у всій його різноманітності кольорів, запахів, звуків.
2 Технологія особистісно орієнтованого навчання Подмазіна Поставець Л.В. 2011 Головними завданнями особистісно орієнтованого навчання є: – розкриття індивідуальних пізнавальних можливостей кожного учня; – розвиток його індивідуальних пізнавальних здібностей; – допомога йому в самопізнанні, самоактуалізації, самореалізації, самовизначенні; – формування культури життєдіяльності, яка дає можливість продуктивно будувати власне життя.
3 Проектна технологія Третяк О. В., Сахарук І. П. 2008 Дана технологія спрямована на здобуття учнями знань у тісному зв’язку з реальною життєвою практикою, формування в них специфічних умінь і навичок завдяки системній організації проблемно-орієнтованого навчального пошуку.
4 Технологія евристичного навчання Д’яченко В. С., Поставець Л. В. 2011 Мета евристичного навчання полягає в тому, щоб дати учням можливість творити знання, створювати освітню продукцію з усіх навчальних предметів, навчити їх самостійно вирішувати проблеми, які при цьому виникають. В евристичному навчанні з будь-якого важливого питання учні зазвичай викладають свою думку, судження або припущення. Для цього їм пропонується реальний значущий об’єкт (природне явище, історична подія, матеріал для конструювання тощо), а не готові знання про нього.
5 Гуманно-особистісна технологія Ш.О. Амонашвілі Слюсар І. В. 2013 Гуманно-особистісна педагогіка вважає найважливішою цінністю – особистість, її право на розвиток здібностей, закладених в ній від природи. Гуманно-особистісна педагогіка формує особистість, яка керується  в житті гуманістичними духовними цінностями, здатна на власну точку зору та робити вибір на її основі, ставити та вирішувати  проблеми, допомагати ближньому
6 Технологія розвитку критичного мислення Сафонюк Г. Д. 2013 Дана технологія спрямована на здатність людини чітко виділити проблему, яку необхідно розв’язати, самостійно знайти, обробити і проаналізувати інформацію; логічно побудувати свої думки, навести переконливу аргументацію; здатність мислити мобільно, обирати єдино вірне розв’язання проблеми; бути відкритим до сприйняття думок інших і одночасно принциповим у відстоюванні своєї позиції.
7 Маршрут безпеки Мольцан В.І. 2015 Інтерактивна гра з питань профілактики ВІЛ/СНІД та репродуктивного здоров’я
8 Дорослішай на здоров’я Кольгіна Т.О. 2015 Програма спрямована на формування у підлітків здорового способу життя та збереження репродуктивного здоров’я, усвідомлення цінності здоров’я як основи успішної самореалізації, відповідального ставлення до збереження сімейних цінностей, основ відповідального батьківства.
9 Народна вишивка Сахарук І.П. 2014 Курс спрямований на національно-патріотичне виховання, розвиток творчих задатків учнів, пізнавального інтересу, художнього смаку.