11th Серпень
2011 року

Самоаналіз уроку


1 зірочка2 зірочки3 зірочки4 зірочки5 зірочок (4 глосів, оцінка: 3,25)
Loading...

Самоаналіз уроку

 1. Яке місце даного уроку в темі, розділі, курсі? Як він пов’язаний з попереднім, на що в них спирається? Як цей урок працює на наступні уроки, теми, розділи? В чому специфіка цього уроку? Який його тип: – урок подачі нового матеріалу; – урок закріплення знань, умінь та навичок; – урок перевірки знань, умінь та навичок; – комбінований урок
 2. Дайте характеристику реальних можливостей учнів . Які особливості були враховані при плануванні уроку?
 3. Які завдання розв’язувались на уроці: – навчальні; – виховні, – розвиваючі. Чи був забезпечений їх комплекс, взаємозв’язок? Які завдання були головними, стержневими? Як враховані в завданнях класу його особливості, особливості окремих груп школярів?
 4. 4. Чому вибрана структура уроку була раціональною для розв’язання цих завдань? Чи раціонально виділене місце на уроці для опитування , вивчення нового матеріалу, закріплення вивченого тощо? Чи раціонально розподілено час, відведений на всі етапи уроку? Чи були логічними зв’язки між етапами уроку?
 5. На чому (на яких поняттях ,питаннях, фактах) акцентувалася увага і чому виділено головне, суттєве?
 6. 6. Чи здійснювався диференційований (особистісно зорієнтований) підхід до учнів? Як він здійснювався, чому саме так?
 7. Яке поєднання методів, принципів навчання вибрано для розкриття нового матеріалу? Обґрунтуйте вибір

методів навчання:

 • – монологічний,
 • – демонстративний,
 • – діалогічний,
 • – евристичний,
 • – пошуковий,
 • – алгоритмічний,
 • – програмовий

методів викладання

 • – інформаційно-повідомляючий
 • – пояснювальний
 • – впонукаючий
 • – стимулюючий
 • – інструктивний

методів роботи учнів

 • – виконавський
 • – реконструктивний
 • – частково-пошуковий
 • – пошуковий
 • – творчий

принципів навчання

 • – науковість
 • – доступність
 • – наочність
 • – проблемність
 • – самостійність і активність учнів
 • – системність і послідовність
 • – врахування індивідуальних особливостей учнів
 • – диференціація
 • – інтеграція
 • – стійкість засвоєння знань, умінь і навичок
 • – зв’язок навчання з життям
 • – єдність освітніх, розвиваючих, виховних функцій навчання

методи опитування учнів

 • – біля дошки
 • – з місця –
 • – за картками
 • – розв’язування задач
 • – виконання вправ

форми опитування учнів

 • – індивідуальні
 • – групові
 • – фронтальні
 • – письмові
 • – усні

8. Як було організовано контроль за засвоєнням знань, умінь, навичок? У яких формах і якими методами здійснювався? Чому?

9. Як використовувався навчальний кабінет? Які засоби навчання:

 • – об’єкти навколишнього середовища,
 • – таблиці,
 • – картки,
 • – ілюстрації,
 • – ТЗН,
 • комп’ютерні презентації,
 • – мультимедійні засоби мавчання,
 • – книги,
 • – підручники,
 • – записи на дошці,
 • – Інше

10. За рахунок чого забезпечувалась висока (низька) працездатність школярів протягом уроку? 11. За рахунок чого на уроці підтримувалась хороша психологічна атмосфера спілкування? Як було реалізовано виховний вплив особи вчителя?

12. Як і за рахунок чого забезпечувалось на уроці (і в домашній роботі школярів ) раціональне використання часу, попередження перевтоми учнів?

13. Які були продумані «запасні методичні ходи» на випадок непередбачуваної ситуації?

14. Чи вдалося повністю реалізувати всі поставлені завдання? Якщо не вдалося, то які і чому? Коли вчитель планує виконати нереалізоване?

15.Чи мала місце мотивація оцінок за роботу на уроці.

16. Місце домашнього завдання в реалізації мети уроку. Обґрунтування і пояснення домашнього завдання.

17. Чи вдалося організувати роботу дітей з оцінки власної діяльності на уроці з позицій досягнення цільової установки.

18. Рівень досягнення мети уроку.

Додаток 1

Структура уроків.

Типи уроків.

1. Комбінований.

Дидактична мета: засвоєння нових знань

 • – Актуалізація опорних знань 3хв.
 • – Мотивація навчальної діяльності 2 хв.
 • – Сприйняття нового матеріалу 20 хв.
 • – Закріплення і перевірка знань 17 хв.
 • – Завдання додому 3 хв.
 • 2. Урок засвоєння нових знань
 • – Актуалізація опорних знань 5хв.
 • – Мотивація навчальної діяльності 3 хв.
 • – Сприйняття нового матеріалу і первинне його осмислення 33 хв.
 • – Узагальнення і систематизація знань 3 хв.
 • – Завдання додому 2 хв.

3. Урок вироблення умінь і навичок

 • – Мотивація навчальної діяльності 2 хв
 • – Узагальнення знань і фронтальна(групова, індивідуальна та ін) робота з класом 15 хв.
 • – Вправи по виробленню умінь і навичок 25 хв.
 • – Коментування в класі завдань додому 3 хв.

4. Урок застосування знань, умінь, навичок .

 • – Мотивація навчальної діяльності 2хв.
 • – Чітке формулювання завдань. Інструктаж.5 хв.
 • – Самостійне виконання завдань під керівництвом учителя 30 хв.
 • – Підсумки уроку і завдання додому 8 хв.

5. Урок узагальнення і систематизації знань

 • – Мотивація навчальної діяльності 3 хв.
 • – Узагальнення знань по темі або розділу фронтальна (групова, індивідуальна та ін) робота з класом 32 хв.
 • – Постановка проблемних питань для домашньої творчої роботи 5 хв.
 • – Підсумки уроку 5 хв.

6. Урок перевірки і оцінки знань і умінь учнів.

1. Контрольна робота – а)мотивація навчальної діяльності 3 хв. – б) контрольна робота 40 хв. – в) завдання додому 2 хв.

2. Урок перевірки знань. – мотивація навчальної діяльності 3 хв. – ущільнене опитування 40хв. – завдання додому 2 хв.

Форми організації навчальної діяльності учнів :

Інтерактивні технології кооперативного навчання – робота в парах – ротаційні трійки – «два-чотири-усі разом» – «карусель» – робота в малих групах – «акваріум» Інтерактивні технології колективно-групового навчання – обговорення проблеми – «мікрофон» – незакінчені речення – «мозковий штурм» – «навчаючи учусь» – аналіз ситуації – вирішення проблеми – «дерево рішень» Інтерактивні технології ситуативного навчання – стимуляція або імітаційні ігри – спрощене судове слухання – громадське слухання – розігрування ситуації з ролями Інтерактивні технології опрацювання дискусійних питань – метод «прес» – займи позицію – непереривна шкала думок – дискусії – дебати.

СТРУКТУРА ІНТЕРАКТИВНОГО УРОКУ

 • І. Мотивація
 • ІІ. Оголошення (представлення, презентування) теми та очікуваних навчальних результатів
 • ІІІ. Надання необхідної інформації
 • ІV. Інтерактивна вправа – інтерактивна частина заняття
 • V. Підбиття підсумків, оцінювання, самооцінювання.

Для повного розкриття теми “Самоаналіз уроку ” рекомендуємо переглянути одноіменну публікацію на сайті vchytel.info   (http://vchytel.info/samoanaliz-uroku/)