11th Серпень
2011 року

Довідка про стан викладання уроків хімії в школі


1 зірочка2 зірочки3 зірочки4 зірочки5 зірочок (4 глосів, оцінка: 4,00)
Loading...

Довідка про стан викладання уроків хімії в школі

Довідка складена на основі узагальнених матеріалів 12 відвіданих уроків, перевірки рівня навчальних досягнень учнів 7-11 класів, співбесід з учителем та учнями, вивчення навчально-матеріальної бази викладання хімії, аналізу стану ведення учнівської та вчительської документації. Вивчення проводилося у період 06.09.2010 по 20.12 2010 н.р.

Навчання предмета в основному здійснюється на базі кабінету вчителем Сафонюк Галиною Дмитрівною. Достатнім є рівень забезпечення кабінету навчально-наочними посібниками, роздатковим матеріалом, матеріалами для проведення тематичних оцінювань, які вчителька виготовила і придбала за власний кошт. Неналежним є рівень забезпеченості викладання предмета приладами, посудом, хімічними реактивами для проведення лабораторних та практичних робіт, що є причиною проведення останніх у формі демонстраційного експерименту.

Наочне обладнання, навчально-наочні посібники оптимально систематизовані, хімічні реактиви зберігаються з дотриманням вимог пожежної безпеки та охорони праці, створено добрі умови для комплексного використання технічних засобів навчання, наявна навчально-матеріальна база викладання хімії добре зберігається.

Кабінет забезпечений припливно-витяжною вентиляцією, яка функціонує не на належному рівні. Учні на 100 % забезпечені підручниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України. Учителем Сафонюк Галиною Дмитрівною на основі Типових інструкцій з техніки безпеки розроблено інструкції з ТБ, своєчасно проводиться та відповідно до діючого Положення реєструються інструктажі всіх видів Учитель своєчасно проходить медичні огляди.

Проведена з учителем хімії Сафонюк Г.Д.( викладає в 7-11 класах) співбесіда показала, що вона знає структуру, вимоги навчальної програми, інші нормативні документи з питань викладання хімії, детально ознайомлена з методичними рекомендаціями щодо викладання предмета в поточному навчальному році. Вчитель ознайомлений із інноваційними технологіями, інтерактивними формами навчання, передовим педагогічним досвідом, який активно впроваджує у практику роботи. Відповідно до діючої програми та з урахуванням вимог до тематичного оцінювання складено календарні планування, при підготовці поурочних планів, які характеризуються систематичністю та раціональністю, педагогом використовуються методичні посібники і розробки уроків. На достатньому рівні вчитель забезпечений методичною літературою, постійно слідкує за її новинками, виписує періодичні видання та працює над опрацюванням їхніх публікацій.

Через систему колективних форм роботи, самоосвітню роботу вчитель працює над темою: «Інтерактивні технології навчання на уроках хімії». Спілкування зі школярами на уроках будується за принципами партнерства і поваги до особистості учня. На заняттях учні добре відчувають поєднання вимогливості і розуміння зі сторони вчителя, а раціональне використання різних видів заохочення сприяє позитивній мотивації навчальної діяльності. Сафонюк Г.Д стисло й чітко оголошує цілі уроків, належно пояснює учням, що і для чого вивчається на уроці, яке значення має матеріал у відповідній темі курсу хімії, в житті людини, природі, промисловості тощо. На її уроках було досягнуто дидактичної мети. Педагогічною майстерністю, стабільністю достатньо високої результативності навчання відзначається робота вчителя Сафонюк Г.Д. Основними характерними якостями її роботи є пошук власного підходу до дієвого використання форм , методів, прийомів викладання предмета, максимального врахування інтересів, нахилів школярів у процесі планування навчальної роботи. Широко практикує активні форми роботи (робота в малих групах під час виконання лабораторних дослідів, практичних робіт; мозковий штурм; уроки з використанням рольових ситуацій; інтегровані уроки; міжпредметного узагальнення і систематизації матеріалу та ін), що суттєво сприяє активній взаємодії учнів так, у ході вивчення в 7 класі теми «Прості і складні речовини» проведено 3 уроки, на яких оптимально застосовано інтерактивні форми роботи, а саме «Мікрофон», «Мозковий штурм», «Займи позицію», парні та групові форми роботи.

Крім традиційних питань, що стосуються хімічних елементів, речовин і реакцій, учителем належна увага приділяється висвітленню методів наукового пізнання в хімії, ролі теоретичних і експериментальних досліджень. Матеріал, який використовується для цього, часто має чітко виражене екологічне спрямування. Через показ біосферних коло обігів Оксисену, Нітрогену, вуглекислого газу, води та такими наслідками впливу діяльності людини на середовище, як парниковий ефект, кислотні дощі, руйнування озонового шару, на уроках та в позакласній роботі з предмета порушуються екологічні проблеми. Належна увага приділяється показу впливу хімічних чинників на здоров’я людини, пояснюється згубна дія алкоголю, наркотичних речовин, тютюнопаління. Раціонально застосовуються способи дій, засоби і методи навчання. Учителем Сафонюк Г.Д. у 8, 9 класах широко використовуються перевірені шкільною практикою такі форми роботи, як лекційно-семінарська система, групова робота, проблемне навчання, дидактичні ігри. Сафонюк Г.Д ефективно застосовує елементи сучасних інформаційних технологій навчання. Важливими джерелами знань, засобами створення проблемних ситуацій, закріплення та перевірки засвоєння навчального матеріалу, розвитку мислення, спостережливості та допитливості школярів слугують використаний учителем хімії експеримент та розв’язування задач на різних етапах уроків та на факультативі «Хімія в побуті». У ході проведення факультативу учні спілкуються в неформальній обстановці між собою та вчителем, що дає їм додаткові можливості критичної оцінки отриманої інформації, формування власних висновків та обговорення їх у мікро групах. Вчителем Сафонюк Г.Д. вдало застосовуються алгоритми на уроках хімії. Використання спеціальних карток з алгоритмами розв’язування певного типу задач із поелементним аналізом, прикладами, набором тренувальних вправ допомагає застосувати до кожного школяра індивідуальний підхід, надає можливість краще формувати навички оформлення записів задач, виховує самостійність у здобутті знань. З метою створення в учнів цілісної картини хімічних понять, взаємоперетворень учитель Сафонюк Г.Д. уже з 7-го класу використовує узагальнюючі схеми, які потім учні використовують як алгоритм дій у процесі розв’язування задач, вправ, перетворень. Використання історико-біографічного методу в процесі викладання хімії, система роботи з формування історико- хімічних знань на факультативах та позакласних заняттях сприяють розвитку соціальної активності школярів, дозволяють учням краще бачити ефективність своїх навичок і здібностей. Показ зв’язку виучуваного матеріалу з життям, систематичність міжпредметних зв’язків, особливо з біологією, фізикою, математикою, сприяють підвищенню інтересу до вивчення предмету. Учитель Сафонюк Г.Д. пропонує як домашні завдання проблемні питання за між- предметною тематикою. Аналіз результатів тестувань, контрольних робіт( результати подано в таблиці №1) показав, що зміст курсу в основному засвоюється учнями на рівні стандарту. Таблиця №1 Клас Форма проведення Дата Учнів за списком Виконув. завдан Результати оцінювання Високий рівень Достатній рівень Середній рівень Початков. рівень 7 кл Лабораторна робота№1 «Ознайомлення із зразками простих і складних речовин» 13.10.09 10 7 4 3 – – 8 кл Контр.роб «Кількість речовини. Обчислення за хімічними формулами» 08.10.09 12 12 3 25% 2 16,7% 5 41,7% 2 16,6% 9 кл Контр роб. «Розчини» 08.10.09 16 14 2 14,3% 4 28,5% 7 50% 1 7,2% 11кл Контр роб. Тема «Спирти і феноли» 20.10.09 6 3 – 3 50% – – Аналіз розв’язку задач учнями 11 класу засвідчує, що вони знають хімічні формули, рівняння хімічних реакцій. Із 6 учнів 9 класу (47,3_%) виконали завдання на достатньому та високому рівні. В учнів 8 класу недостатньо глибоко сформовані навички застосування набутих теоретичних знань, для практичного розв’язання експериментальних та розрахункових задач. Інколи школярі допускають помилки у визначенні одиниць вимірювання маси та кількості речовини при розрахунках. Переважними балами в оцінці знань учнів 8 класу залишаються бали середнього рівня, хоча високий рівень мають 25% учнів. Учні 7 класу щойно розпочали вивчення хімії, але якісний показник навчальних досягнень високий. Через нестачу комп′ютерів, негативну роботу мережі Інтернет, недостатньо використовуються можливості Інтернету, комп’ютерних технологій, відеотехніки. Але вчитель націлює учнів на самоосвітню діяльність, що передбачає впровадження інформаційних технологій ву вивченні хімії.

Позитивним у роботі Сафонюк Г.Д є те, що у взаєминах з учнями в урочний і позаурочний час чітко простежується перехід від авторитарної, репродуктивної освіти до освіти гуманістичного типу. Пропозиції за підсумками вивчення стану викладання хімії

1. Пропонувати шкільній атестаційній комісії порушити клопотання перед районною атестаційною комісією про присвоєння звання «вчитель-методист» та підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» вчителю хімії Сафонюк Галині Дмитрівні (вчителька атестується в 2010 р.)

2. З метою розповсюдження досвіду роботи вчителя Сафонюк Г.Д. провести відкриті заходи (урок та позакласний захід) до 15 березня 2010 р.