20th Жовтень
2011 року

Інформація про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з історії і правознавства


1 зірочка2 зірочки3 зірочки4 зірочки5 зірочок (2 глосів, оцінка: 3,00)
Loading...

Скачати

Згідно з річним планом роботи в період з 10.10.2009 по 20.02.10 року проведено вивчення даного  питання. У процесі вивчення відвідано і проаналізовано 23 уроки, 2 позакласних заходи, вивчено стан ведення документації (календарні і поурочні плани вчителя, матеріали самоосвітньої роботи, робочі учнівські зошити, матеріали тематичних оцінювань, класні журнали), проаналізовано навчально-матеріальну базу викладання курсів історії та правознавства, проведено співбесіди з учнями 6,9 класів.

У першу чергу вивчення було спрямовано на вивчення позитивних сторін викладання цих навчальних предметів, стану навчально-методичного та навчально-матеріального забезпечення шкільної  історичної та правознавчої наук, базовий рівень навчальних досягнень школярів з них.

Історію України, всесвітню історію та правознавство в 6 – 11 класах викладає Журавель Микола Миколайович (спеціаліст), який працює в школі перший рік, історію України в 5 класі викладає Третяк Олена Василівна (вища категорія, «Вчитель – методист», стаж роботи – 30 років).

Вчителі мають добру фахову підготовку, обізнані із навчальними програмами з предметів, критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів, належно володіють методикою викладання предметів.

Учителі постійно працюють над підвищенням свого методичного та фахового рівнів, цікавляться новинками психолого-педагогічної науки і намагаються використовувати ці досягнення в практичній діяльності. Ознайомлені з технологіями організації навчальної діяльності школярів на різних етапах уроку, інноваційними методами та формами навчання і виховання: «чиста дошка», «мікрофон», робота в групах та малих групах, «велике коло» та інші.

Календарно – тематичне планування складено відповідно до діючих програм, передбачено форми проведення тематичних оцінювань. При плануванні навчального процесу вчитель Журавель М.М. оптимально для кожної педагогічної ситуації визначає послідовність розгляду окремих тем та сюжетів, що дає можливість через синхроністичне вивчення матеріалу курсів української та всесвітньої історій вивчати події, процеси та явища вітчизняної історії у контексті загальноєвропейської та світової історії. У процесі підготовки до уроків використовує можливості Інтернету, з якого черпає багато корисного і цікавого матеріалу до уроків.

Ставлячи перед учнями чітку мету, вчитель головним завданням кожного уроку вважає виховання громадянина України, соціально зрілої, працелюбної особистості.

У 6 класі учитель оптимально організовує роботу з підручником, що сприяє виробленню вміння виділяти головне, переказувати історичні факти, аналізувати їх відповідно до складеного плану.

Використання вчителем у 6 – 7 класах ігрових форм роботи дає можливість перенести учнів у вигадані межі історичних епох, де вони стають відомими історичними постатями і нерідко матеріал для цих сюжетних діалогів учитель добирає з історичних документів.

Вчитель належну увагу  приділяє роботі з понятійним апаратом, у процесі якої учні чітко вчаться розуміти слова, поняття і розкривати їх суть. Своїм ставленням до роботи, творчим використанням виховних можливостей уроків історії та правознавства вчителі виховують в учнів риси патріота України, активного, дисциплінованого, компетентного громадянина, людини з гуманістичними і демократичними цінностями.

Спостереження за рівнем засвоєння учнями програмового матеріалу на уроках, усне опитування, результати тестувань засвідчили, що програмовий матеріал в основному засвоюється учнями на рівні програмних вимог.

Прослідковується дослідницька діяльність школярів, яка суттєво сприяє підвищенню інтересу учнів до предмету. В школі організован і діє краєзнавчий музей, який постійно поповнюється новими експонатами. На базі музею проводяться уроки пам′яті, екскурсії, зустрічі з ветеранами та учасниками ВВв, воїнами – афганцями, ліквідаторами аварії на Чорнобильській АЕС, свідками Голодомору. Створено «Євроклуб», розробляються напрямки його роботи.

В процесі вивчення стану викладання історії та правознавства виявлено істотні недоліки та прорахунки в діяльності педагогів. Через об′єктивну причину – недостатність фінансування – залишається слабкою навчально – матеріальна база (неналежне забезпечення настінними картами, тематичними картинами, таблицями, ТЗН, відсутність кабінету історії).

На деяких відвіданих уроках Журавля М.М. мали місце переважно репродуктивні методи навчання, що знецінює практичну спрямованість курсів, призводить до нераціонального використання часу та неможливості належної концентрації уваги учнів впродовж цілого уроку.  Причиною цьому є відсутність досвіду роботи. У практику роботи ще рідко впроваджуються активні форми навчання. Усе це не дає сповна формувати в учнів уміння та навички, особливо самоосвітньої роботи, виробляти їхні власні цінності, створювати атмосферу співробітництва. Це призвело до того, що на відвіданих уроках навчально-виховна мета була досягнута  не повністю. Частина учнів, особливо 8 класу, слабо засвоїла програмовий матеріал.

Достатньо слабо відпрацьована система роботи з диференціацією домашнього завдання. Учні, а особливо 8 – 9 класів, не завжди готові до уроків, що викликає значні труднощі в організації навчальної діяльності на уроці. Учитель відкритий для навчання, самовдосконалення, прагне виправляти методичні помилки чи недоліки, наполегливий в досягненні поставленої мети, весь час у пошуці.